دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 20
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدرضا حسینی
تاریخ:
1398/05/15
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدرضا حسینی
تاریخ:
1398/05/15
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حجت نوذری
تاریخ:
1398/05/15
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حجت نوذری
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیررضا دادخواه
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیررضا دادخواه
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سامان کردی
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سامان کردی
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حجت نوذری
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حجت نوذری
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو دانیال صفری پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مجید جوانشیرراد
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو الهه الهی فر کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو حجت نوذری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو محمدرضا زنده روح کرمانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/14
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر رباطی
دانشجو: محمدرضا نجفی کلیانی
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: صدور کد
شهین امیری برای پایان نامه دانشجو علی کمال الدین کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو سامان کردی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو بتول سلطانی نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدحسین باقری مسعودزاده
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدحسین باقری مسعودزاده
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدحسین باقری مسعودزاده
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدحسین باقری مسعودزاده
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدحسین باقری مسعودزاده
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ساناز رضامند
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ساره محمدی جورجافکی
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو محمدحسین باقری مسعودزاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو مهدیه رشیدی زرندی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو مجید جوانشیرراد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: صدور کد
شهین امیری برای پایان نامه دانشجو صالح ایزدپناه کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: صدور کد
شهین امیری برای پایان نامه دانشجو صالح ایزدپناه کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: صدور کد
فرزانه وثوقی رهبری برای پایان نامه دانشجو رحمان جلالی جواران کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو زینب سرحدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/05/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدتقی دریجانی
تاریخ:
1398/05/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی شیراز پور
تاریخ:
1398/05/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی شیراز پور
تاریخ:
1398/05/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی شیراز پور
تاریخ:
1398/05/12
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پیمان برازنده پور حسنی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و پیاده سازی سیستم آخرین برنامه ریز در کنترل پروژه های عمرانی .......
تاریخ:
1398/05/12
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه حسینی بیدوئی
تاریخ:
1398/05/12
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه حسینی بیدوئی
تاریخ:
1398/05/12

سوالات متداول