حسین ابراهیم پور کوملهپست الکترونیکی:ebrahimpour@kashanu.ac.ir
گروه آموزشی:کامپیوتر
رتبه:استادیار
دانشکده:فنی و مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1توسعه سیستم تشخیص چهره جهت احراز هویت افراد مجرم در محیط های امنیتیساره آصفیsare.asefi@yahoo.comاستاد راهنما