مهدی آسمارپست الکترونیکی:mehdiassmar@yahoo.com
گروه آموزشی:ارشد میکروبیولوژی
رتبه:استاد
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی میزان عفونت آمیبی نژادکارنیکای زنبورعسل (Apis melifara carnica ) ونحوه درمان آنالهام ملازاده نورانelham.mollazadeh@gmail.comاستاد راهنما