عبدالواحد رحمانیپست الکترونیکی:rahmaniabdolvahed@yahoo.com
گروه آموزشی:شیمی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1اندازه گيري مقادير فلزات سنگين نيكل و روي در بافت خوراكي ماهي گاريز در خليج فارس.فاطمه رازانیrazaniii1370@gmail.comاستاد راهنما
2اندازه گیری غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ماهی طلال صید شده از برخی مناطق استان هرمزگان و خطرات بهداشتی مرتبطمهسا قبادیانmahsa_ghobadiyan@yahoo.comاستاد راهنما