پروین آقامحمدحسنیپست الکترونیکی:drphasani@yahoo.com
گروه آموزشی:علوم تربیتی و روانشناسی
رتبه:استادیار
دانشکده:ادبیات و علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی نقش تعدیل کنندگی سبک های دلبستگی در رابطه بین رضایت زناشویی و کیفیت زندگی کارکنان متاهل معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1394مریم اخوندیakhondi72@gmail.comاستاد راهنما