احسان ابراهیم نیاپست الکترونیکی:ehsan.ebrahimnia@gmail.com
گروه آموزشی:مکانیک
رتبه:استادیار
دانشکده:فنی و مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد