یحیی آصفیپست الکترونیکی:y.asefi@iauk.ac.ir
گروه آموزشی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه:استادیار
دانشکده:ادبیات و علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تاثیر یک دوره نمرین قدرتی بر شاخص های عملکردی و فیزیولوژیک سربازان طی دوره دو ماهه آموزشیصادق شه مرادزاده فهرجیn_fahrajei_3@yahoo.comاستاد راهنما
2تاثیر موسیقی همزمان بر ضربان قلب، میزان درک فشار و اسیدلاکتیک دانشجویان پسر دانشگاه آزاد کرمانحسین قائم پناهgh89hossein@yahoo.comاستاد راهنما
3تاثیر موسیقی همزمان بر حداکثر اکسیژن مصرفی و ضربان قلب طی فعالیت بدنیلعیا طاحونی پشت لرtahooni.laya@gmail.comاستاد راهنما
4تاثیر ریخت های شبانه روزی بر اسید لاکتیک طی فعالیت بدنی معصومه زورونیNedazoroni2020@gmail.comاستاد راهنما
5 تاثیرفعالیت بدنی همزمان با موسیقی بر سطح آلفا آمیلازوهیستامین اعظم انجم شعاعanjomshoa1397@gmail.comاستاد راهنما
6تاثیر موسیقی همزمان با فعالیت بدنی بر ایمونوگلوبین نوع A و آلبومین در دانشجویان مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانفاطمه ثمره جلالیa.absalan1380@gmail.comاستاد راهنما
7تاثیر موسیقی همزمان طی فعالیت بدنی بر شاخص های کورتیزول و اینتر لوکین 6 بزاقی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد کرماناکرم نریمانی زمان ابادیbaharewahabi@gmail.comاستاد راهنما
8تاثیر ریخت های شبانه روزی بر شاخص های آنتی اکسیدانی طی فعالیت بدنیامان اشرف زادهaman.ashrafzadeh@gmail.comاستاد راهنما
9تاثیر ریخت های شبانه روزی بر سطح نوراپی نفرین خون طی فعالیت بدنیمریم فرودی صفاتmaryamfroudi1372@gmail.comاستاد راهنما
10بررسی اثر مصرف مکمل زنچبیل طی 8 هفته تمرین استقامتی بر شاخصهای عملکردی و التهابی مردان تیم فوتبال مس کرمان سحراسا لطیفیsahar.asa.latifi@gmail.comاستاد راهنما