محمد ابراهیمیپست الکترونیکی:h@yahoo.com
گروه آموزشی:ریاضی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مطالعه سیستم های دینامیکی فازی به کمک روابط دینامیکیعادل گروهی ساردوadel_go11@yahoo.comاستاد راهنما