محمد علی ابراهیمی فرسنگیپست الکترونیکی:maebrahimi@yahoo.com
گروه آموزشی:ژئوفیزیک
رتبه:استادیار
دانشکده:فنی و مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد