کیهان آزادی هیرپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی وارائه یک چارچوب تامین مالی اسلامی برای بنگاههای اقتصادی (مورد شرکتهای تامین مالی شده توسط بانکهای فعال استان گیلان)لیلا مریخیleilamerikhi@yahoo.comاستاد راهنما