سیدعبدالمجید جلائیپست الکترونیکی:jalaee@uk.ac.ir
گروه آموزشی:اقتصاد
رتبه:استاد
دانشکده:ادبیات و علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسـی تأثیر سـرمایه گذاری خارجی بر رشـد بخش هـای اقتصـادی ایران؛ مقایسـه ای بین بخشیمحسن اسحاقی نسبeshaghi.trade@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی تاثیر فساد بر همزمانی سیکل های تجاری و همگرایی اقتصادی ایران و کشورهای منتخب گروه OECDمنیره حسینی نژادwww.m.hoseini.pi@gmail.comاستاد راهنما
3اثر جهش پولی نرخ ارز بر سرمایه گذاری در بخش مسکن ایرانفاطمه محمدیfariba_1561355@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسي و مقایسه تاثير تلاطم نرخ ارز و تورم بر توليد بخش صنعت در ایرانمبینا افضلی گروهnasimafzali14@yahoo.comاستاد راهنما
5بررسي تاثير تلاطم تورم بر رشد بخشهاي اقتصاد ايرانسید کمال حسینیانwww.s.kamalhosseinian@yahoo.comاستاد راهنما
6بررسی تاثیر شوک های دایمی و موقتی بهره وری بر رفتار نرخ ارز حقیقی در ایراننوشین نژادshirin_126@yahoo.comاستاد راهنما
7تبیین رابطه بین اندازه دولت و فقر در ایرانفرانک حسنی هوتکیfaranak.hasani25@yahoo.comاستاد مشاور
8ارزیابی اثر جهش پولی نرخ ارز بر تولیدات بخشی وچرخه تجاری درایران ( روش جدول داده- ستانده) فرزاد معیریf.moayeri46@gmail.comاستاد راهنما
9بررسی اثر سیاست های مالی با تاکید بر اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایرانمهدی سیدکاظمیmseyedkazemi2013@gmail.comاستاد مشاور
10بررسی swot پروژه های نیمه تمام صنعتی استان کرماننرگس غضنفریnarges ghazanfari@yahoo.comاستاد راهنما