محمود آقاجانیپست الکترونیکی:aghajani256@gmail.com
گروه آموزشی:الهیات و معارف اسلامی
رتبه:مربی
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1كاهش مجازات حبس و نقش سياست محوري قوه قضاييه در ايجاد نهادهاي ارفاقينوشین یوسفی نژادnooshin.yousefienezhad@gmail.comاستاد راهنما
2بررسي تفاوت مهريه در عقد دائم با عقد موقتعالیه احمدی زاده زهراییaliye.ahmadee@gmail.comاستاد راهنما
3وظايف فقهي مردم درحاكميت جورمنصور اسکندری زادهrahnama2501@kermanedu.irاستاد راهنما
4بررسي مباني فقهي و حقوقي مهريه هاي سنگين در ازدواج دائمسارا تانوردی نسبbiglary.ali20@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی فقهی سقوط ولایت ولی در نکاح بکر بالغ رشیدصغری سادات پور سجادیsaeidepoorsaiedi@yahoo.comاستاد راهنما
6 بررسي وجوب دفاع مشروع ازنظرفقه امامیهابراهیم بلوچ سیرگانیebasir100@gmail.comاستاد راهنما
7نحوه اجرای نظام نیمه آزادی در نظام کیفری ایرانبهنام کریمی مزیدیWWW.KARIMI.B1368@GMAIL.COMاستاد راهنما
8اجرت دلال درمعامله ازمنظر فقه امامیهعبدالرحیم محبیbahador_iraj@yahoo.comاستاد راهنما
9بررسي حقوقي ماهيت ماليات و رابطه آن با خمس و زكاتمحمد نصری مهاجریm.n.mohajeri@gmail.comاستاد راهنما
10نقد و بررسی جایگاه شبهه در فقه امامیهایمان برخورداربرواتیAhmadi_naeem1992@yahoo.comاستاد راهنما