بابک آل طه کوهبنانیپست الکترونیکی:b.aletaha@gmail.com
گروه آموزشی:ژئوفیزیک
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی پارامترهای لرزه خیزی در زاگرسعزیزه فروغیaforo1349@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسي خطرزمين لرزه به روش قطعي واحتمالي براي شهربندرعباسحدیث مومنیhadis.momeni56@yahoo.comاستاد راهنما
3برآورد پارامترهای لرزه خیزی در شرق ایرانشیرین کیانیghomri.saba@yahoo.comاستاد راهنما
4روشهای استخراج سنگهای ساختمانی در ایران و امکان بهینه سازی انهااحمد زارکویی پورZahedahmad99@gmail.comاستاد راهنما
5فراوری سنگهای تزیینی در ایران و روشهای بهینه سازی ان عباس عزیززادهAzizi.kerman@gmail.comاستاد راهنما