فاطمه کریمی افشارپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تاثير سه تمرين موازي بر سطح سرمي ايريسين زنان ديابتي سالمند بهاره نوریbahar_nouri2n@yahoo.comاستاد راهنما
2تاثیر سه تمرین موازی بر سطح سرمی آپلین زنان دیابتی سالمنداحسان سلطان زاده زرندیehsan_soltanzadeh@yahoo.comاستاد راهنما
3تاثير سه تمرين موازي بر سطح سرمي آديپونکتين زنان سالمند ديابتيمیعاد مهرالحسنیMiadmh@gmail.comاستاد راهنما