وحید شیبانیپست الکترونیکی:vahid@yahoo.com
گروه آموزشی:شیمی
رتبه:استاد
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن و محتوی موتورپروتئین¬های کاینزین -1 و داینئین در عضله نعلی رت¬های نر ویستار مبتلا به نروپاتی دیابتراضیه دباغ زادهraziehdabaghzadeh@gmail.comاستاد مشاور
2تاثیر تمرین استقامتی بر بیان GAP-43 در هیپوکمپ رت های نر ویستار دارای نروپاتی دیابتمهدی صانعیmahdi.saneie20@gmil.comاستاد مشاور