نعمت اله آزادمنشپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسي مقابله اي ترجمه استعارات رنگ در دو ترجمه انگليسي از اشعار حافظمهسا دهقان مروستmahsa.dmv1990@gmail.comاستاد راهنما