سیدنظام الدین معین زاده میرحسینیپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تاثیر استفاده از روش آنی و تاخیری اصلاح خطاهای دستوری در مهارت گفتاری زبان آموزان نوجوان سطح پیش متوسط در موسسه زبان شکوه کرمانصفورا دهشsafoora_da2001@yahoo.comاستاد راهنما