غلامرضا آقاملاییپست الکترونیکی:aghamollaei@uk.ac.ir
گروه آموزشی:ریاضی
رتبه:دانشیار
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1معکوس های تعمیم یافته و جمع پذیری موازی ماتریس هامحبوبه مهدی پورMahboobeh.Mehdipour@yahoo.comاستاد مشاور
2غلاف های عددی چندجمله ای وار چندجمله ای های ماتریسی اغتشاش یافتهزهرا بور بور عظیمی اولzahraazimi1@gmail.comاستاد راهنما