محمدرضا مهربانی گلزارپست الکترونیکی:m.mehrabanigolzar@gmail.com
گروه آموزشی:معماری
رتبه:مربی
دانشکده:معماری
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1طراحی مرکز آفرینش های هنری کودکان در مشهد با محوریت نظریه قابلیت های محیطی گیبسونلطیفه طارقیانltareghian@gmail.comاستاد راهنما